Huyền thoại cây hà thủ ô

Posted on 27. Dec, 2014 by in Blog

cây hà thủ ô đỏ

Cây hà thủ ô đỏ còn gọi là dạ hợp, giao đằng. Huyền thoại hà thủ ô liên quan tới câu chuyện sau: Vào đời nhà Đường ở Trung Quốc, có một người họ Hà tên là Điền Nhi, ốm […]

Đọc thêm →